" "

31-
, , ,

-


,
, ,
2013 .


,

,
,

,
,

V- AVATAR
-,

: IPV4

:

,,
©2013 University of Forestry, Sofia, Bulgaria